Đánh giá hiệu quả diệt bọ chét Xenopsylla cheopis của permethrine và K`othrine tại tỉnh Hòa Bình

176 August 31, 2017 0

Năm: 2000

Trang: 287-290

Liên kết