Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh vảy nến thể mủ bằng methotrexat phối hợp corticoid

146 August 31, 2017 3

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 2

Trang: 56-60

Liên kết