Đánh giá hiệu quả thận nhân tạo thông qua chỉ số Kt/V và URR tại khoa Thận nhân tạo- Bệnh viện Bạch Mai

399 August 31, 2017 5

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2007

Số: 21

Trang: 32-36

Liên kết