Đánh giá kết quả áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục trong điều trị sốc nhiễm khuẩn

270 August 31, 2017 0

Năm: 2012

Số: 2

Trang: 145-157


Liên kết