Đánh giá kết quả điều trị bệnh nứt kẽ hậu môn cấp bằng thủ thuật thủy châm kết hợp day, ấn cơ tròn trong

124 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Tất Trung 

Năm: 2003

Số: 10

Trang: 36-40

175 BN điều trị nứt kẽ hậu môn cấp bằng thủy châm lidocain 1% kết hợp thủ pháp day ấn vào cơ thắt trong. Kết quả: tỷ lệ co thắt hậu môn nhiều 19,4% trước điều trị xuống 0% sau 1 ngày điều trị, co thắt hậu môn ít từ 80,6% xuống 0% sau 10 ngày điều trị. Tỷ lệ đau nặng 16,6% trước điều trị xuống 0% sau điều trị 1 ngày, đau vừa từ 68,6% xuống 0% sau 10 ngày điều trị. Ổ loét hậu môn khỏi 34,9% sau 10 ngày, 77,7% sau 15 ngày và 93,7% sau 20 ngày điều trị. Đây là thủ thuật điều trị có kỹ thuật đơn giản, dễ áp dụng, không đòi hỏi trang thiết bị y tế cao mà kết quả điều trị lại cao.
Liên kết