Đánh giá kết quả tập huấn cha mẹ đối với tiến bộ về vận động thô trên 43 trẻ bại não tại Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

184 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y tế công cộng

Năm: 2010

Số: 14

Trang: 12-17

Bại não là một tình trạng khiếm khuyết mãn tính với hậu quả nặng nề ảnh hưởng tới đời sống của trẻ bại não. Việc PHCN cho trẻ bại não đòi hỏi sự kiên trì của cha mẹ và gia đình. Nghiên cứu được hực hiện nhằm đánh giá kết quả tập huấn cha mẹ trẻ bại não đối với tiến bộ về vận động thô trên trẻ bại não tại Uông Bí. Phương pháp nghiên cứu là phương pháp can thiệp với cỡ mẫu là 43 trẻ ại não được phát hiện và chẩn đoán bởi các bác sỹ PHCN chuyên ngành trong tổng số trên 500 trẻ khuyết tật huyện Uông Bí. Kết quả cho thấy 65,1% trẻ bại não có tiến bộ trong đó 41,9% trẻ có điểm vận động thô tăng từ 1-10%. Trong những trẻ có tiến bộ, điểm vận động ở các mốc phát triển: nằm lẫy, ngồi, bò, quỳ, đứng, đi và chạy đều tăng lên sau can thiệp, cao nhất là mốc đi và chạy. Đồng thời tỷ lệ trẻ có tiến bộ đạt cao nhất ở những trẻ đạt điểm vận động thô trên 80% trong đánh giá ban đầu.
Liên kết