Đánh giá kết quả xét nghiệm định lượng hormon giáp trạng T3, T4 và TSH trong huyết thanh bệnh nhân Basedow và suy giáp bằng phương pháp ELISA

216 August 31, 2017 3

Năm: 1994

Trang: 348-353

Liên kết