Đánh giá khả năng đáp ứng điều trị của việc sử dụng amikacin qua nồng độ thuốc trong máu và qua chỉ số PK/PD tại Khoa Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai

153 August 31, 2017 2

Tạp chí: Dược học

Năm: 2011

Số: 11 (427)

Trang: 19-23

Liên kết