Đánh giá kiến thức - thái độ - thực hành của phụ nữ đang nuôi con dưới 4 tháng tuổi về việc chăm sóc rốn trẻ sơ sinh tại quận 8, TP. Hồ Chí Minh

177 August 31, 2017 1

Năm: 2001

Số: 2

Trang: 92-99

Kiến thức đúng về chăm sóc rốn trẻ sơ sinh có p = 0,35. Thái độ đúng về chăm sóc rốn trẻ sơ sinh có p = 0,64. Thực hành đúng về chăm sóc rốn trẻ sơ sinh có p = 0,25. Nhóm tuổi mẹ và học vấn có tương quan nghịch với kiến thức. Tuổi mẹ tương quan nghịch với thái độ. Bà mẹ nhận thông tin về chăm sóc rốn trẻ sơ sinh phổ biến nhất từ mẹ ruột, mẹ chồng, từ nhân viên y tế. Các phương tiện truyền thông chưa tham gia vào việc phổ biến các thông tin liên quan đến chăm sóc rốn trẻ sơ sinh.
Liên kết