Đánh giá mức độ biểu hiện HIP ở mô ung thư và mối liên quan với mô phì đại lành tính tân sản nội biểu mô của tuyến tiền liệt

152 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2008

Số: 2

Trang: 147-153


Liên kết