Đánh giá mức độ đề kháng với kháng sinh của một số chủng vi khuẩn gây bệnh bằng phương pháp xác định nồng độ ức chế tối thiểu (Minimal Inhibitory Concentration - MIC )

173 April 11, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1999

Số: 3

Trang: 2-3

Liên kết