Đánh giá nhanh các rào cản toàn hệ thống đối với tiêm chủng ở Việt Nam vào năm 2004

140 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y tế công cộng

Năm: 2005

Số: 3

Trang: 8-13

Từ khóa: 2004 tiêm chủng

Đánh giá nhanh các rào cản toàn hệ thống đối với tiêm chủng ở Việt Nam vào năm 2004 nhằm xác định được các rào cản cũng như các thực hành tốt có tác động quan trọng đến chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) và đưa ra các khuyến nghị về những can thiệp ưu tiên. Các tác giả đã nghiên cứu những tài liệu sẵn có thu thập được, phỏng vấn sâu 15 cán bộ ở tuyến trung ương và một số tổ chức quốc tế, phỏng vấn 80 cán bộ kết hợp với thảo luận nhóm ở liên tuyến tỉnh, huyện và xã theo tiếp cận và công cụ đánh giá quốc gia đã được sử dụng thí điểm ở Uganda và Zambia trong tháng 4 và tháng 5 năm 2004 và được vận dụng vào Việt Nam trong tháng 9 và tháng 10 cùng năm. Những rào cản toàn hệ thống nổi bật là sự thiếu hụt về ngân sách, về nhân lực, về dây chuyền lạnh, đặc biệt là ở các vùng hẻo lánh, miền núi, hải đảo... Những thực hành tốt là xã hội hóa tiêm chủng, huy động cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về tiêm chủng và sản xuất được nhiều loại vacxin TCMR tại Việt Nam.

Những can thiệp ưu tiên là: tăng tỷ lệ ngân sách y tế trong ngân sách quốc gia, chú ý ngân sách cho TCMR, tìm nguồn viện trợ nước ngoài để triển khai tiêm chủng các vacxin mới được đưa vào chương trình TCMR, tăng cường chất lượng thu thập và sử dụng các dữ liệu, giảm bớt cho tuyến cơ sở số lượng các báo cáo hàng tháng theo ngành dọc; xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ y tế ở cơ sở, chú ý cán bộ người dân tộc thiểu số.
 
Liên kết