Đánh giá sự thay đổi điện giải trong lọc máu tĩnh mạch - tĩnh mạch liên tục ở bệnh nhân ngộ độc cấp

203 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: ĐB: Hội nghị Khoa học Kỹ thuật mở rộng lần thứ XII

Trang: 82-93

Liên kết