Đánh giá sự xâm nhập của các tế bào có thẩm quyền miễn dịch tại mô bệnh và tìm genome của EBV tại máu ngoại vi của bệnh nhân ung thư vòm họng tại bệnh viện K Hà Nội

211 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2007

Số: 8

Trang: 35-37

Đối tượng: gồm 56 BN ung thư vòm họng (UTVH) mới đã có chẩn đoán giải phẫu bệnh, có chỉ định điều trị triệt căn bằng tia xạ được điều trị tại BV K Hà Nội từ 2001 - 2005. Tỷ lệ BN UTVH cao nhất ở độ tuổi 59 - 69 (35,7%), độ tuổi 40 - 49 (25%), thấp nhất là > 70 tuổi và < 20 tuổi chiếm 1,8%. UTVH ở nam chiếm tỷ lệ cao 62,5%, ở nữ 37,5%. Tỷ lệ BN UTVH giai đoạn IV chiếm 84%, giai đoạn III là 10,7%, giai đoạn II là 5,3% và không có BN nào ở giai đoạn I. 51,9% BN có thâm nhiễm tế bào TCD4 tại mô sinh thiết. 66,6% BN có thâm nhiễm tế bào TCD8 tại mô sinh thiết. 66,7% BN có thâm nhiễm tế bào NK có dấu ấn CD56 tại mô sinh thiết. 17 BN UTVH được xét nghiệm máu ngoại vi tìm genome của EBV trước và sau điều trị đều không tìm thấy genome của EBV trong máu ngoại vi.
Liên kết