Đánh giá tác dụng an thần của Alkaloid lá sen và tâm sen trên súc vật thực nghiệm

267 April 11, 2017 0

Tạp chí: Thông tin y học

Năm: 1996

Số: 9

Trang: 33-37

Liên kết