Đánh giá tác dụng diệt bọ gậy muỗi anopheles sundaicus của agnique MMF tại vùng nuôi tôm nước lợ ven biển tỉnh Cà Mau

186 August 31, 2017 0

Năm: 2005

Số: 3

Trang: 56-62

Nghiên cứu đánh giá tác dụng diệt bọ gậy muỗi Anopheles Sundaicus của Agnique MMF tại vùng nuôi tôm nước lợ ven biển xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau từ tháng 5/2000 - 10/2000 cho thấy: Thử nghiệm được tiến hành trong chậu sành, trong các vuông tôm diện tích 30 m2 và diện tích trên 1000 m2. Agnique MMF có hiệu lực diệt bọ gậy An.sundaicus cao và nhanh ở cả 3 liều 0,3 ml/m2; 0,4 ml/m2; 0,5 ml/m2 ( đặc biệt bọ gậy tuổi III, IV và quăng). Đối với bọ gậy Culex sitiens, Agnique MMF chỉ diệt bọ gậy ở tuổi IV chuyển thành quăng, còn tuổi I, II, III không bị chết mà chỉ làm bọ gậy chậm phát triển. Thời gian tồn lưu của Agnique MMF trong chậu sành là 14 ngày, ngoài tự nhiên trong các vuông tôm là 6 ngày. Theo dõi trực tiếp trong quá trình thử nghiệm chưa thấy Agnique MMF có ảnh hưởng gì đối với tôm.
Liên kết