Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực kỹ thuật viên y tế tại các bệnh viện thuộc 28 tỉnh phía Bắc

368 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 526

Trang: 7-10

Nghiên cứu mô tả cắt ngang 1297 kỹ thuật viên (KTV) tại các khoa của 5 chuyên ngành kỹ thuật y tế thuộc 55 bệnh viện của 28 tỉnh phía Bắc. 388 nam và 909 nữ, tuổi trung bình 38,5 +/- 0,26. Tỷ lệ bác sỹ/KTV: 1/0,28 - 0,47. Trình độ của KTV chủ yếu là trung học 96,5%; trình độ cử nhân và cao đẳng 0,4% - 1,8%. Số người làm đúng chuyên ngành được đào tạo 26,8%, trong đó 48,5% điều dưỡng làm công việc của KTV. 8,9% KTV chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 78,8% cán bộ quản lý cho rằng để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, KTV cần được đào tạo lại, đào tạo liên tục về kiến thức chuyên ngành.
Liên kết