Đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vắc xin sởi MVVAC do Polyvac sản xuất từ chủng AIK-C trên người tình nguyện (giai đoạn 1 và 3)

241 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2011

Số: 4 (122)

Trang: 110-117

Liên kết