Đánh giá tính khả thi và kết quả ban đầu của phương pháp thay van động mạch chủ qua đường ống thông cho 2 bệnh nhân bị hẹp khít van động mạch chủ do thoái hóa

286 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 8

Trang: 89-94


Liên kết