Đánh giá tỷ lệ rối loạn dung nạp glucose, đái tháo đường và một số yếu tố nguy cơ ở đối tượng 30-69 tuổi tại nội thành Hải Phòng năm 2010

186 August 31, 2017 0

Năm: 2011

Số: 4

Trang: 70-78

Liên kết