Đánh giá việc duy trì hộ gia đình và trường học an toàn tại hai xã Dạ Trạch và Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, năm 2009

168 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y tế công cộng

Năm: 2010

Số: 16

Trang: 25-32

Tai nạn thương tích (TNTT) hiện là vấn đề sức khỏe công cộng nghiêm trọng trên toàn cầu và tại Việt Nam. Trước những thác thức lớn về TNTT, chương trình cộng đồng an toàn (CĐAT) đã bắt dầu triển khai năm 1996 tại Việt Nam. Năm 2006 xã Dạ Trạch và Đồng Tiến, huyện Khoái Châu , tỉnh Hưng yên dã được công nhận là CĐAT Quốc té. Nghiên cứu này nằm đánh giá việc duy trì các tiêu chí gia đình an toàn (GĐAT) của các hộ gia đình (HGĐ) và trường học an toàn của các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mẫu giáo tại 2 xã trên sau 3 năm được công nhận CĐAT.

Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn theo bộ câu hỏi thiết kế sẵn với 248 đại diện HGĐ và 4 cuộc thảo luận nhóm HGĐ, phỏng vấn sâu 6 hiệu trưởng của 6 trường tại 2 xã. Kết quả cho thấy, năm 2009, tỷ lệ HGĐ đạt GĐAT tại hai xã là 87,1%. Tỷ lệ này cao hơn so với tiêu chuẩn CĐAT là 37% và cao hơn so với khi được công nhận CĐAT năm 2006 là 9,6%. Tuy nhiên vẫn còn 7,2% HGĐ không duy trì được GĐAT sau 3 năm. Tuy có một số trường chưa thực hiện tốt 3 trên 13 nội dung bảng kiểm trường học an toàn, cả 6 trường đóng trên địa bàn 2 xã vẫn duy trì là trường học an toàn theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Cần tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mô hình CĐAT tại 2 xax và làm mô hình điểm để chính quyền nhân rộng tới các xã khác của địa phương.
 
Liên kết