Danh pháp các yếu tố của hệ thống HLA theo hội nghị năm 94 của uỷ ban về danh pháp HLA của tổ chức y tế thế giới (WHO)

238 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1997

Số: 8

Trang: 17-27

Liên kết