Diễn biến về alpha fêto protêin (AFP) ở bệnh nhân ung thư gan nguyên phát trước và sau can thiệp phẫu thuật

83 August 31, 2017 0

Tác giả: Phạm Hoàng Phiệt 

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1979

Số: 2

Trang: 50-56

Liên kết