Điều tra sức khoẻ răng miệng toàn quốc ở Việt Nam 1999-2000

2161 August 31, 2017 39

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2000

Số: 8-9

Trang: 1-10

Điều tra sức khoẻ răng miệng toàn Quốc năm 2000 là công trình hợp tác Việt - úc, chất lượng cao. Phương pháp điều tra khoa học, trên cơ sở phương pháp của WHO, có bổ sung. Có 2688 trẻ em và 3128 người lớn được chọn làm mẫu nghiên cứu bao gồm các lứa tuổi: 6-8; 9-11; 12-14; 15-17; 18-34; 35-44; trên 45 tuổi. Kết quả: Bệnh sâu răng viêm lợi, viêm quanh răng còn rất cao, trên 90%. Kết luận: Cần tập trung chống viêm lợi, viêm quanh răng trẻ em, người lớn. Tăng cường phòng sâu răng; Đưa chương trình CSSKRM vào chương trình Quốc gia.
Liên kết