Điều tra tỷ lệ uốn ván sơ sinh tại tỉnh Vĩnh Phú

184 August 31, 2017 0

Năm: 1993

Số: 1

Trang: 72-75

Mục đích: nhằm thăm dò tỉ lệ uốn ván sơ sinh tại một tỉnh trung du phía Bắc để có cơ sở đánh giá hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng vacxin uốn ván trong chương trình thanh toán bại liệt và loại trừ uốn ván sơ sinh đang được tiến hành triển khai trong toàn quốc. Số liệu: 3060 trẻ tại Vĩnh Phú. Phương pháp: điều tra mẫu chùm. Kết quả: tỉ lệ chết sơ sinh là 6,86%o, chết do uốn ván sơ sinh là 2,61%o. Phần lớn các trường hợp này đẻ tại nhà, dụng cụ cắt rốn không được tiệt trùng đầy đủ.
Liên kết