Định lượng aconitin trong phụ tử Sa Pa bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

184 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2006

Số: 4

Trang: 15-18

Xây dựng phương pháp định lượng aconitin trong phụ tử sống thu hoạch qua các tháng theo thời kỳ sinh trưởng của cây ô đầu Sa Pa (Aconitum carmichaelii Debx.) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Kết quả: phương pháp HPLC định lượng aconitin đã được xây dựng có độ chính xác cao (RSD=2,61%), độ đúng tốt (tỷ lệ thu hồi 93,3%), khoảng tuyến tính rộng (0,127-6,09mg%), có thể áp dụng để định lượng aconitin trong các mẫu nghiên cứu. Hàm lượng aconitin trong phụ tử sống Sa Pa từ 5,4-12,5mg%. Phụ tử sống sau khi được chế biến hàm lượng aconitin giảm nhiều. Trong các mẫu phụ tử chế, hàm lượng alcaloid toàn phần, diester alcaloid và aconitin giảm nhiều hơn so với phụ tử sống. Cao nước và cao cồn không phát hiện thấy aconitin, chứng tỏ aconitin đã bị thủy phân hoàn toàn trong quá trình đun nấu và cô cao.
Liên kết