Định lượng alcaliod toàn phần và tuberostemonin LG trong bách bộ (Radix Stemonae tuberosae) trước và sau chế biến

155 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2010

Số: 4 (408)

Trang: 20-24

Liên kết