Dược động học của thuốc viên ofloxacin trên người Việt Nam

239 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược học

Năm: 2002

Số: 10

Trang: 13-17

Đối tượng: định lượng ofloxacin trong huyết tương để xác định thông số dược động học ofloxacin của 12 đối tượng (4 nữ, 8 nam) cho thấy: Nồng độ ofloxacin trong huyết tương ở mỗi thời điểm thay đổi rất lớn từ đối tượng này so với đối tượng kia. Biên độ dao động của sự thay đổi nồng độ ofloxacin cao nhất ở thời điểm t = 30 phút (C=2,27+/- 1,09mg.lit-1, độ lệch chuẩn tương đối [RSD%]=83,39, khoảng quan sát =5,95. Yếu tố cá nhân ảnh hưởng rất lớn lên số phận của thuốc trong cơ thể. Nồng độ đỉnh trong huyết tương của ofloxacin với liều duy nhất 200mg, đường uống (Cmax=2,72+/-0,53mg.lit-1).
Liên kết