Giá trị chẩn đoán của phản ứng chuỗi polymerase (PCR) và phản ứng miễn dịch gắn men (Elisa) ở bệnh nhân lao phổi AFB đờm âm tính

85 August 31, 2017 1

Năm: 2005

Số: 4

Trang: 69-72

Liên kết