Giá trị của AFP trong chuẩn đoán xác định, tiên lượng và theo dõi điều trị một số thể ung thư gan nguyên phát

272 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2000

Số: 2

Trang: 8-10

Liên kết