Giá trị của bóng phóng thích thuốc paclitaxel trong can thiệp mạch vành ở bệnh nhân tái hẹp trong stent và tổn thương mạch máu nhỏ

76 August 31, 2017 1

Năm: 2013

Số: 3

Trang: 243-247


Liên kết