Giá trị của phương pháp khí dung nước muối ưu trương 10% trong xét nghiệm đờm chẩn đoán lao phổi

66 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 2001

Số: 6

Trang: 36-38

Liên kết