Giá trị tiên đoán của Non Stress test kết hợp kích thích thai trong đánh giá sức khỏe thai

61 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thời sự Y học

Năm: 2006

Số: 5

Trang: 8-10

Từ khóa: Non Stress test thai

Đặt vấn đề: Cho đến nay, Non Stress Test (NST) vẫn là một phương pháp đơn giản và hiệu quả trong bước đầu chẩn đoán sức khỏe thai. Ý nghĩa của một NST không đáp ứng lại gây khó khăn trong chẩn đoán và xử trí. Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng NST kết hợp kích thích thai trong đánh giá sức khỏe thai. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 920 sản phụ khám thai tại bệnh viện Hùng Vương, trong đó nhóm thực nghiệm (n = 460) sử dụng NST kết hợp kích thích thai, nhóm chứng (n= 460) sử dụng NST thường quy. Phương pháp nghiên cứu là thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng. Kết quả: Khả năng đáp ứng ở cả hai nhóm nghiên cứu đều chiếm tỉ lệ cao: nhóm thực nghiệm có đáp ứng chiếm 76,74%, nhóm chứng là 86,96%. Thời gian trung bình để đạt NST có đáp ứng trong nhóm thử nghiệm ngắn hơn nhóm chứng một cách có ý nghĩa (15,86 ± 9,83 phút so với 26,58 ± 10,6 phút). Kết luận: NST kết hợp kích thích thai là phương pháp tiết kiệm được thời gian. Việc sử dụng NST kết hợp kích thích thai có thể làm giảm số bệnh nhân phải nhập viện để khảo sát thêm.
Liên kết