Giải trình tự và phân tích gen ESAT -6 của Mycobacterium Tuberculosí phân lập từ bệnh nhân lao màng não

180 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2006

Số: 6

Trang: 14-17

Liên kết