Giám sát trọng điểm dịch tễ học đồng nhiễm lao - HIV/AIDS tại Lạng Sơn 1998

86 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1999

Số: 10

Trang: 25-27

Đánh giá tình hình nhiễm HIV/AIDS trên bệnh nhân lao và bệnh nhân lao trên người nhiễm HIV/AIDS. Sơ bộ đánh giá đặc điểm dịch tễ học đồng nhiễm lao-HIV/AIDS và xác định vai trò một số yếu tố nguy cơ tại khu vực nghiên cứu. 410 người được nghiên cứu theo phương pháp dịch tễ học mô tả. Số đồng nhiễm được phát hiện 31 người. Tỉ lệ phát hiện đồng nhiễm ở nhóm bệnh nhân lao là 5,2%, ở nhóm HIV là 17,3%. Tỉ lệ tử vong của đồng nhiễm là 22,6%. %, ở nhóm HIV là 17,3%. Tỉ lệ tử vong của đồng nhiễm là 22,6%.
Liên kết