Góp phần đánh giá tình trạng nhiễm Heclicobacter pylori trong bệnh lý ung thư dạ dày

169 April 11, 2017 0

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 2002

Số: 2

Trang: 49-52

Liên kết