Góp phần nghiên cứu cây đơn châu chấu (Aralia armata Seem-Araliaceae)

132 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 1996

Số: 1

Trang: 15-17

Nghiên cứu chiết xuất saponin triterpen từ rễ cây đơn châu chấu (Aralia armata Seen - Araliaceae). Dược liệu là rễ đơn châu chấu thái mỏng, phơi khô, tán nhỏ, được chiết saponin bằng dung dịch methanol 80% (loại ethanol). Chạy sắc ký bằng phản ứng phá huyết trên thạch máu xác định có 10 vết màu đỏ tím xuất hiện. Hòa tan saponin trong cồn 80o, thủy phân saponin trong HCl 5% trong 8 giờ thu được tinh thể saponin triterpin màu trắng đẹp. Chạy sắc ký và phổ hồng ngoại xác định genin chủ yếu của saponin là acid oleanolic.
Liên kết