Góp phần nghiên cứu thành phần hoá học của cây ô dược ( Lindera strychnifolia Vill.), họ long não ( lauraceae).

163 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2000

Số: 3

Trang: 72-74

Liên kết