Góp phần nghiên cứu ung thư vòm họng (NPC) ở Việt Nam. Nuôi cấy chủng B95-8 và bước đầu sử dụng để phát hiện VCA ở người dân vùng Hà Nội

217 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1987

Số: 6

Trang: 41-42

Thông báo bước đầu về kết quả nghiên cứu nuôi và nhân chủng B95-8, tỷ lệ nhiễm virút Epstein-Barr (EBV) ở người trưởng thành tại Hà Nội. Chủng B95-8 cho kết quả tin cậy như P3HR1 trong nghiên cứu nhiễm EBV và trong góp phần chẩn đoán ung thư vòm họng (NPC). Tỷ lệ nhiễm EBV ở người trưởng thành khỏe mạnh về lâm sàng ở Hà Nội ít nhất là 93%. 97,7% người bình thường tuy có nhiễm EBV nhưng không có IgG/VCA. Sự có mặt của IgG/VCA không có giá trị trong chẩn đoán NPC. Có thể dùng hiệu giá IgG/VCA để góp phấn chẩn đoán NPC.
Liên kết