Hoàn chỉnh kỹ thuật RT-PCR định lượng (Reverse transcritase - PCR quantitative) ứng dụng để định lượng gen CK20 trong máu người bình thường và ung thư đại tràng

125 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 27-30

Chiết tách ARN thông tin từ máu ngoại vi của 20 bn được chẩn đoán xác định bằng giải phẫu bệnh là ung thư đại tràng (UTĐT) và 13 người chứng khoẻ mạnh bằng kỹ thuật RT-PCR định lượng và định lượng gen CK20. Kết quả: đã hoàn chỉnh được ký thuật RT-PCR định lượng; Sự sao chép không đặc hiệu gen CK20 ở người bình thường là rất lớn và không thấy có sự khác biệt với bn bị UTĐT.
Liên kết