Hoàn chỉnh kỹ thuật RT_PCR định lượng(Reverse Transcriptase-PCR Quantitative)ứng dụng để định lượng gen CK20 trong máu người bình thường và ung thưđại tràng

191 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 27-30

Từ khóa: Ung thư dạ dày

Liên kết