Hoàn chỉnh kỹ thuật sản xuất kháng huyết thanh thỏ chống HBsAg

107 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1994

Số: 1

Trang: 2-4

Kỹ thuật sản xuất kháng huyết thanh (KHT) thỏ chống HbsAg gồm 4 giai đoạn: chiết tách; gây mẫn cảm cho thỏ để có KHT; hấp thụ KHT để có loại đơn đặc hiệu chống HbsAg. Để đánh giá tính đặc hiệu và hiệu giá của KHT cần phát hiện HBsAg ở 50 mẫu huyết thanh (HT) người bệnh gan bằng kỹ thuật sử dụng là điện di miễn dịch đối lưu (CIEP) có làm song song với kháng thể người (KTN) và ELISA. Với CIEP tất cả 7 mẫu (+) với KTN thì đều (+) với kháng thể thỏ (KTT). Đối với các mẫu (+), pha loãng HT theo bậc 2 rồi thử lại với cả 2 loại KT. Kết quả: KTT phát hiện được HBsAg với mức pha loãng HT cao hơn. Tất cả 7 mẫu (+) với KTT thì đều (+) ở ELISA. Ngoài ra, với ELISA còn phát hiện thêm 21 mẫu (+), ELISA có độ nhạy cao hơn CIEP. KHT thỏ là đơn đặc hiệu chống HBsAg và có hiệu giá cao.
Liên kết