Hoàn chỉnh kỹ thuật tách ADN từ mô ung thư gan và phản ứng PCR xác định HBV

217 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2007

Số: 3

Trang: 20-22

Nghiên cứu kỹ thuật tách AND từ 10 mẫu bệnh phẩm mô ung thư gan lấy từ sinh thiết sau phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức, có xét nghiệm HbsAg(+) xác định sự có mặt của HBV-AND trong mô ung thư gan bằng kỹ thuật PCR. Kết quả: đã xây dựng hoàn chỉnh kỹ thuật tách AND từ mô ung thư gan. Bằng kỹ thuật PCR với 4 cặp mồi đặc trưng 4 khung đọc mở của HBV đã phát hiện được sự có mặt của HBV-AND trong mô. Bước đầu cho thấy kỹ thuật này có thể sử dụng trong nghiên cứu xác định HBV ở một số mẫu bệnh phẩm ung thư gan, đặc biệt tìm các trường hợp HBV thể ẩn không có dấu ấn trong huyết thanh ở bệnh nhân ung thư gan tại Việt Nam.
Liên kết