Kết quả 10 năm phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét tại Thừa Thiên Huế 1991-2000

71 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2001

Số: 2

Trang: 41-45

Từ 1991 - 2000 đã khảo sát 31 điểm xã ở Thừa Thiên Huế, tổng số 116 lượt điều tra đã thu thập được 29 loài muỗi Anopheles thuộc 2 phân giống Anopheles Meigen, 1818 (10 loài) và Cellia Theobald, 1902 (19 loài). Các loài chiếm ưu thế là An.sinensis, An.aconitus và An.philippinensis. Hai loài muỗi truyền chủ yếu An.dirus và An.minimus đều có mặt nhưng chiếm tỷ lệ thấp
Liên kết