Kết quả 2 năm triển khai kế hoạch phòng chống HIV/AIDS trong truyền máu ( 5/1993 - 7/1995 )

244 April 11, 2017 0

Tác giả: Đỗ Trung Phấn 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1995

Số: 9

Trang: 7-10

Liên kết