Kết quả bước đầu điều trị dự phòng lao bằng INH ở người tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây tại hai quận, huyện thành phố Hà Nội

142 August 31, 2017 0

Năm: 2011

Số: 3

Trang: 97-102

Liên kết