Kết quả bước đầu thử nghiệm vacxin viêm não Nhật Bản sản xuất tại Viện Vệ sinh dịch tễ học Hà Nội trên thực địa

156 August 31, 2017 0

Năm: 1992

Số: 4

Trang: 15-20

Đánh giá kết quả theo dõi phản ứng phụ sau khi tiêm 2 loại vacxin viêm não Nhật Bản do Viện Vệ sinh dịch tễ Hà Nội sản xuất và vacxin Biken sản xuất tại Nhật Bản (mã hóa là vacxin A và B) trên thực địa tỉnh Hà Bắc theo phương pháp ngẫu nhiên mù kép. 102 trẻ từ 2-4 tuổi được tiêm vacxin A, 101 trẻ được tiêm vacxin B. Kết quả: về phản ứng phụ: tỷ lệ có sốt (>37oC) ở 2 nhóm tiêm là 79,2% (nhóm A) và 75% (nhóm B) sau tiêm mũi 1 và tương ứng là 41,3% và 50,5% sau tiêm mũi 2. Sốt nhẹ (thân nhiệt từ 37oC-37,5oC) là phản ứng chủ yếu và phần nhiều chỉ kéo dài 1 ngày. Tỷ lệ nổi hạch nách bên tiêm với vacxin A là 4,9% và vacxin B là 3% sau mũi tiêm 1 và sau mũi tiêm 2 là 3,1% và 4%. Không nhận thấy các phản ứng nghiêm trọng tại chỗ và phản ứng toàn thân sau khi tiêm đối với cả 2 loại vacxin.
Liên kết