Kết quả điều tra ban đầu về chửa ngoài tử cung ở địa bàn huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương năm 2005

241 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y tế công cộng

Năm: 2007

Số: 8

Trang: 22-28

Chửa  ngoài   tử cung (CNTC) là trường hợp trứng được thụ tinh và làm tổ  ở ngoài   tử cung.Tỷ lệ mới mắc CNTC có xu hướng   tăng  lên trên  toàn  thế giới.  Đây  là báo cáo ban đầu (7-12/2005) thực hiện tại Chí Linh, Hải Dương nhằm  xác định kiến thức,  thái độ và thực hành của phụ nữ và cán  bộ y tế về CNTC . Thiết  kế nghiên  cứu gồm điều tra cộng đồng đối với phụ nữ có chồng  dưới  49 tuổi, các cán bộ y tế từ cấp thôn  đến cấp huyện   và nghiên  cứu định tính. Các kết quả được  phân tích theo mô hình Preceed-Procede. Kết quả cho thấy  về yếu  tố khuynh hướng, phụ nữ có chồng   có kiến  thức  về sự nguy hiểm của CNTC. Các  yếu  tố cho phép  khảo  sát kiến thức-thực   hành  của cán bộ y tế  cho thấy kiến thức của  cán bộ y tế còn  chưa tốt. Các  yếu tố tăng  cường   về sử dụng  các phương tiện hỗ trợ cũng còn hạn chế.  Các  yếu  tố nguy cơ liên quan đến CNTC trong nghiên  cứu là tiền  sử viêm nhiễm đường sinh dục, tiền  sử nạo phá thai và tiền sử đặt vòng.  Kiến  nghị cho giai đoạn can thiệp bao gồm tăng cường kiến thức cho phụ nữ có thai, về dự   phòng   các yếu tố nguy cơ của CNTC, tập huấn cho các cán  bộ y tế về tư vấn phụ nữ nhận thức khám thai sớm cũng như có các thực hành  sử dụng phương tiện  hỗ trợ  và xử trí kịp thời CNTC  nhằm giảm tỷ lệ CNTC vỡ.
Liên kết