Kết quả điều trị dự phòng tái phát u nông bàng quang sau cắt nội soi bằng phương pháp bơm mitomycine C vào trong bàng quang

58 August 31, 2017 0

Năm: 2007

Số: 2

Trang: 164-169

Liên kết