Kết quả nghiên cứu bào chế viên nén phóng thích kéo dài chứa nifedipin 20mg

87 August 31, 2017 0

Tác giả: Vũ Thị Huỳnh Hân 

Năm: 2007

Số: 4

Trang: 204-208

Đặt vấn đề: Hiện nay, dạng thuốc uống được quan tâm khi nghiên cứu phát triển các dạng thuốc phóng thích kéo dài. Tại Việt Nam, hiện nay chưa có chế phẩm chứa hoạt chất nifedipin nào dưới dạng phóng thích kéo dài được sản xuất trong nước. Mục tiêu: Xác định công thức và xây dựng quy trình bào chế viên nén phóng thích kéo dài với hoạt chất nifedipin hàm lượng 20mg ở quy mô pilot. Đối tượng và phương pháp: Viên nén nifedipin 20mg phóng thích kéo dài được bào chế theo phương pháp xát hạt ướt với tá dược polimer phù hợp, nhằm tạo cấu trúc khung xốp. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phóng thích dược chất. Kết quả: Chọn được các polimer. Xác định được công thức và quy trình bào chế viên nhân, công thức và quy trình bào chế viên bao phim ở quy mô phòng thí nghiệm và quy mô polot đạt yêu cầu phóng thích kéo dài dùng trong 12 giờ có tuổi thọ được ước tính 38,23 tháng. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho viên nén nifedipin phóng thích kéo dài. Kết luận: Cần tiếp tục nghiên cứu tuổi thọ của thuốc ở điều kiện tự nhiên cũng như quy trình bào chế ở quy mô công nghiệp.
Liên kết